Yeni Vergi Affı Yasası Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ana Sayfa > Tüm Haberler > Yeni Vergi Affı Yasası Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni Vergi Affı Yasası Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni Vergi Affı Yasası Resmi Gazete'de Yayımlandı

9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı ‘’BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN’’ ile merkezi devlet bütçesi ile belediye bütçeleri kapsamındaki birçok vergi, resim, harç, ceza ile feri alacaklar için yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Kanun kapsamına 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarını; Nisan 2021 dönemine ve öncesine ait SGK prim borçlarını; kesinleşmiş amme alacaklarının bu Kanununun yayımlanma tarihi (9 Haziran 2021 dahil) itibariyle ödenmemiş kısmını; bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş veya istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan kesinleşmemiş amme borçlarını kapsamaktadır.

Ayrıca, bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden (9 Haziran 2021) önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belli bir oranı ödenerek amme alacağı sona erdirilebilir.

Bu Kanun kapsamında yine, matrah artırımı mevcuttur.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)  bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dâhil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz. Bu bent uyarınca beyan edilen; makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden ödenen KDV genel esaslara göre indirilir.

Bu Kanun uyarınca, kesinleşmiş sosyal güvenlik kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması; eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarının yeniden yapılandırılması da söz konusudur.

Ayrıca, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairelerine beyan etmek ve beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergiyi ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

 

Haberimiz Paylaşın