Vergi Danışmanlığı

Ana Sayfa > Danışmanlık Hizmetleri > Vergi Danışmanlığı

Vergi Danışmanlığı

Penetra Yeminli Mali Müşavirlik

Vergi danışmanlığı, kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, vergi usul kanunu, amme alacakları tahsili usulü hakkında kanun, belediye gelirleri kanunu, harçlar, damga vergisi, değerli konut vergisi, emlak vergisi, iletişim vergisi, banka ve sigorta vergileri kanunu, BSMV, KDV, VUK, KV, KKDF, gümrük vergisi, özel tüketim vergisi, ÖTV, veraset ve intikal vergisi kanunu, motorlu taşıtlar vergisi ve gider vergileri kanunu gibi dolaylı dolaysız tüm vergi, resim, harç ve fonları kapsar.

Vergi danışmanlığı, vergi mevzuatı, vergi planlaması, vergi matrahı, ihbarname, uzlaşma, vergi incelemesi, ödeme emri, amme alacakları, ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz, takdir, emsal bedel, vergi müfettişi, icra, tebligat, tarhiyat, vergi davası, itiraz, ihtirazi beyan, Danıştay, bölge idare mahkemesi, temyiz, yürütmeyi durdurma, mükellef, vergi sorumlusu, düzeltme, şikayet yoluyla düzeltme, pişmanlık, vergi oranları, sahte belge, yanıltıcı belge, GEKSİS, alt inceleme, vergi kaçırma, vergi ziyaı, özel usulsüzlük, vergi kaçakçılığı, vergi vezası, transfer fiyatlandırması ve peşin fiyatlandırma anlaşmaları gibi hususlara tekabül eden konuları da içerir.

Sayfamızı Paylaşın